PhDr. Viliam MruškovičEtnolingvista

Ďalej

PhDr. VILIAM MRUŠKOVIČ narodený 13. júla 1940 v Smoleniciach, okres Trnava na Slovensku, je filológ (literárny historik, jazykovedec), archivár a etnolingvista.
Narodil sa v mnohodetnej rodine ako piate dieťa. Jeho otec bol zámočník v rôznych továrňach na okolí, matka nebola zamestnaná, lebo sa starala o desať detí. Z jeho súrodencov sú známi Štefan (doc. PhDr., CSc, 1932-2016, etnológ, vysokoškolský učiteľ), Jozef (PhDr., 1945), diplomat, riadiaci pracovník v kultúre, učiteľ a prekladateľ a Pavol (1943-2011), funkcionár vo verejnej správe, múzejník a veršovník.

Štúdiá a odborná kariéra. Viliam Mruškovič chodil do ľudovej, neskôr do meštianskej a 8-ročnej základnej školy v rodnej obci, zmaturoval na Gymnáziu Jána Hollého v Trnave v roku 1957 a vysokoškolské štúdiá ukončil na Filozofickej fakulte Komenského univerzity v Bratislave, študijný odbor nemecký a slovenský jazyk (1962). Po skončení štúdií odišiel v roku 1961 do Trstenej na Orave, kde vyučoval cudzie jazyky na Jedenásťročnej strednej škole, neskôr Gymnáziu Matina Hattalu. Najprv učil len nemčinu, ale neskoršie aj angličtinu a španielčinu. V roku 1972 odišiel na žiadosť vedenia Matice slovenskej (MS) do Martina. Tu vykonával funkciu riaditeľa Literárneho archívu, od roku 1973 vedeckého tajomníka MS a od roku 1987 aj funkciu správcu MS. V júni-júli 1985 sa zúčastnil na medzinárodnom programe Informačnej agentúry USA (International Visitor Program of the United States Information Agency). Po nútenom odchode z funkcie správcu MS pracoval ako archivár v Literárnom archíve až do odchodu do dôchodku v roku 2001. Počas tejto práce a tiež neskoršie ako dôchodca až do roku 2004 vyučoval nemčinu, neskôr aj španielčinu a taliančinu na Jazykovej škole v Martine.

Súkromný život. Viliam Mruškovič je ženatý, jeho manželka Elena, rod. Olejníková (1945) pracovala ako učiteľka a neskôr ako tajomníčka Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha v Martine. Zosobášili sa v roku 1965. Majú dve deti – syn Viliam (Mgr., 1966) je podnikateľ a výtvarník a dcéra Miriam (1969), hospodárka Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha v Martine. Obidve deti majú po dve dospelé deti.

Z tlače

Jeho koníčkom je učiť sa všetky európske jazyky
S každým jazykom umiera jeden ucelený svet
Recenzia encyklopédie „Europa linguarum nationumqve. Európa jazykov a národov na prahu tretieho tisícročia“ v Opera Slavica
Recenzia encyklopédie „Europa linguarum nationumqve. Európa jazykov a národov na prahu tretieho tisícročia“ v Knižnej revue
Ocenenie osobností

Dielo

Literárna veda

Knihy
Slovensko-lužickosrbské literárne vzťahy. Martin, MS 1980.
- Belák, Blažej: Dôsledná rekognoskácia i výzva. In: Knižnice a vedecké informácie 2/1981. Str. 91 – 92.
- Belák, Blažej: Štúdia o vzťahoch s literárnou Lužicou. In: Slavica slovaca 1982.
- Hleba, Edmund: Prieniky do histórie. In: Večer (Košice), 3. 3. 1981. Str. 3.
- Hleba, Edmund: Prieniky do kultúrnej minulosti Slovákov a Lužických Srbov. In: Lětopis Instituta za serbski ludospyt. Rjad A – rěč a literatura. čo. 28/2 1981. Str. 209 – 211.
- Kuzmík, Jozef: Viliam Mruškovič: Slovensko-lužickosrbské literárne vzťahy. In: Romboid 16/1981, č. 11. Str. 92 –93.
- Lebeda, Josef: Slovensko-lužickosrbské vztahy. In: Lidová demokracie, roč. 37, č. 275, 20. 11. 1981. Str. 10.
- Mětšk, Frido: Listy k słowaksko-serbskej wzajomnosći z lět 1951 – 1956. K wopomnjeću 25. posmjertninow Jozefa Bánskeho jako dodawk k prěnjemu předstajenju słowaksko-serbskich literarnych stykow přez V. Mruškoviča. In: Lětopis ISL, rjad A – rěč a literatura, čo. 28/2 1981. Str. 160 - 162ff.
- Skrodenis, Stasys: Literaturiniu ryšiu istorijos studija. In: Biblioteku darbas (Vilnius) 8/1981. Str. 36.
- Viskupová, Etela: O slovensko-lužickosrbských literárnych vzťahoch. In: Slavica slovaca 1982.
- Völkel, Měrćin: Viliam Mruškovič: Slovensko-lužickosrbské literárne vzťahy. In: Lětopis A 29 (1982). Str. 107 - 110.


Fotosúbory
FRAŇO KRÁĽ 1903 – 1973. Fotosúbor. Martin, Matica slovenská 1973. 6 s. + foto.
Matica slovenská 1863 – 1973. Fotosúbor. Martin, Matica slovenská 1973.
Matica slovenská 1863 – 1983. Fotosúbor. Martin, Matica slovenská 1983.


Faksimile a prepisy textov
TATRÍN. (Úvod a výber.) Martin, Matica slovenská 1972 (faksimile)
Adolf Peter Záturecký: Kamarátsky kúsok. In: Matičné čítanie 1/1973, 8. 1. 1973. (prepis textu)
FRAŇO KRÁĽ (Úvod a výber.). Faksimile. Martin, Matica slovenská 1973
Ján Lehotský: Deravá fajka. In: Matičné čítanie 22/1973, 29. 10. 1973 (prepis textu)
Ján Lehotský: Smútočná udalosť. In: Matičné čítanie 3/1973, 5. 2. 1973 (prepis textu)
Ján Lehotský: Tomáš Pongrác. In: Matičné čítanie 3/1973, 5. 2. 1973 (prepis textu)
Ján Lehotský: Z humoru starobylých oravských zemanov. In: Matičné čítanie, 17. 9. 1973 (prepis textu)

Časopisecké príspevky
Fraňo Kráľ a Matica slovenská. In: Fraňo Kráľ 1903 – 1973. Bratislava, Osvetový ústav 1974. Str. 110 – 116.
Kalinčiakova Orava a Matuškova Krvavá svadba na zámku Oravskom. In: Literárny archív 11/1974. Str. 209 – 225.
Najprv sa mu do Lužíc nechcelo. In: Matičné čítanie 21-22/1976.
Miluj si Oravu, ten svoj rodný kraj, v ďalekej cudzine na mňa spomínaj... In: Smer na koniec týždňa, roč. 36, č. 47, 24. 2. 1984. Str. 7.
Neznámy list „vzájomnostných novín“. In: Literárny archív 27, str. 37 – 54.
Spoločne o problémoch marxisticko-leninskej literárnej vedy. In: Matičné čítanie 21/1974, 14. 10. 1974.

Lektorské posudky
Lektorský posudok doslovu dr. Žemberovej k prekladu románu M. Młynkowej Dny w dalinje. 23. 4. 1983.
Jurij Koch: Landung der Träume. Roman. Mitteldeutscher Verlag, Halle – Leipzig 1982. 370 s. Lektorský posudok pre Východoslovenské vydavateľstvo v Košiciach. 27. 11. 1985.

Archivistika

Knihy
Zásady pre usporadúvanie a zaznamenávanie fondov. Weimar 1976. Martin, Matica slovenská 1977 (cyklostyl).
Federálny súpis rukopisov v kanadských zbierkových pracoviskách. Sprievodca na vyplňovanie formulárov. Kanadské verejné archívy. Ottawa 1982. 25 s. (cyklostyl 1982)
Vysvetlivky k opisu fondov a zbierok v Sprievodcovi po kanadských fotografických archívoch. Pripravil Alain Clavet. Národná fotografická zbierka. Kanadské verejné archívy. 14 s. (Cyklostyl 1982)
Slaviká v Archíve literatúry a umenia Matice slovenskej. Súpis. Martin, Matica slovenská 1993.
Germaniká v Archíve literatúry a umenia Matice slovenskej. Súpis. Martin, Matica slovenská 1997.
Slovník literárnoarchívnej terminológie. Martin, Matica slovenská 1999.
Pramenné dokumenty k dejinám Slovenska a Slovákov, SNK, 2009.

Recenzie, posudky a prednášky
Inventár rukopisov Literárneho archívu Matice slovenskej. V. Archív Slovenského národného múzea. Fondy M1 – M50. Lektorský posudok pre Vydavateľstvo Matice slovenskej. 22. 1. 1974.
Literárnoarchívne problémy. Zborník zo sympózia o literárnom archívnictve. Lektorský posudok pre Vydavateľstvo Matice slovenskej. 29. 8. 1974.
111-ročné základy matičných literárnych zbierok. Prednáška na konferencii o literárnom pamiatkárstve. Martin, júl 1974.
Výbor prací Společnosti Českoslovanské (Bratislava 1832 – 1839). Lektorský posudok pre Vydavateľstvo Matice slovenskej. 23. 2. 1974.
ŽIVOT (1984). Zábavník od a pre levočských Slovákov. Lektorský posudok pre Vydavateľstvo Matice slovenskej, 23. 2. 1974.
Serbska bibliografia 1966 – 1970. Budyšin 1972. Recenzia. In: Knižnice a vedecké informácie 3/1976, 1. 8. 1976. Str. 142 – 143.
Ewa Helcer: Der Mann, der´s wert ist. Roman. Lektorský posudok pre vydavateľstvo Fatrín v Martine, 1993.
Gerda Schön: Steierdorf im Banater Bergland. Daten – Fakten – Übersichten. Eine Auswertung der ersten Kirchenbücher 1774 – 1852. Universität Ulm 1992. 45 s. Recenzia. In: Genealogicko-heraldický hlas 1/1993, str. 42 - 43.
Serbska bibliografija 1976 – 1980 Sorbische Bibliographie. Recenzia. In: Slavica slovaca 20/1985, č. 2. Str. 211 – 212.
Matica slovenská I (1857) 1863 – 1875 (1912). Inventár. Spracoval a zostavil Ivan Geguš. Matica slovenská 1990. 44+ s. Recenzia. In: Literárny archív 28, str. 225 – 227.

Jazykoveda

Knihy
Jazyky Európy, Matica slovenská, Martin 1983.
Stručný prehľad gramatiky nemeckého jazyka a ukážky starších tlačí s rozborom. In: Problematika práce so starými tlačami 15. - 18. storočia. II. Časť. Učebné texty. SNK – Doškoľovacie stredisko. Martin, Matica slovenská 1984. Str. 5 – 54. Europa linguarum nationumque – Európa jazykov a národov na prahu tretieho tisícročia, Matica slovenská, Martin 2008.

Časopisecké príspevky
Kelti ešte žijú. In: Príroda a spoločnosť IX/1982, č. 23. Str. 46 – 48.
Ugrofínske národnosti ZSSR. In: Príroda a spoločnosť I/1983, č. 2. Str. 48 – 51.
Čo je to arumunčina? In: Príroda a spoločnosť II/1983, č. 3. Str. 46 - 48.
Europa linguarum. In: Národný kalendár 1997. Str. 244 – 246.

Predloha na film
Odborná literárna predloha na lužickosrbský film Korene. Réžia: Toni Bruk a Ladislav Valko. Slovenská premiéra: 26. 6. 1984.

Matica slovenská and knihoveda


O jubilujúcej kultúrnej inštitúcii. Náš rozhovor s tajomníkom Matice slovenskej v Martine PhDr. V. Mruškovičom. In: Smer, 28. 7. 1983.
Súčasné úlohy a poslanie Matice slovenskej. In: Národné výbory 11/1983. Str. 10 – 11.
Viljamas Mruškovičius: Slovaku Maticai 120 metu. In: Biblioteku darbas 7/1983. Str. 26 - 30.
Studnica poznatkov. Hovoríme s dr. Viliamom Mruškovičom, vedeckým tajomníkom Matice slovenskej. In: Smer, 17. 2. 1984.
Het wettelijk depot in Tsjeckoslowakije en in andere Oosteuropese landen. In: Bibliotheek- & archief gids. Een Nationale Bibliotheek voor Vlanderen. Overdruk. Jaargang 62, 1/1086. Str. 40 - 43. Lucchi, Piero: Malatestovská knižnica v Cesene. In: Čitateľ 3/1986. Str. 102 - 103.
Siločiary života. In: Smer, 14. 2. 1986.
Matica slovenská v národných dejinách. In: Informačný buletin SÚV SAK ČSSR, 4/1987. Str. 29 – 36.
Aby bol rokom pamätným. Hovoríme s PhDr. V. Mruškovičom o prípravách osláv MS. Pripravila: Katarína Benešová. In: Život Turca, 13. 4. 1988. Str. 1 – 2.
Človek a kniha nájdu k sebe cestu. Náš hosť: správca Matice slovenskej PhDr. Viliam Mruškovič. In: Život Turca, 5. 10. 1988. Str. 6. (Pripravila: Viera Mesarčíková)
Dejiny úplné a pravdivé. In: Život Turca, 2.-6. 10. 1988. Str. 1 – 2.
K výročiu. Matica slovenská v prítomnnosti. In: Slovensko 1/1988. Str. 30.
Kongresová knižnica vo Washingtone. In: Čitateľ, roč. 37/1988, č. 12, str. 450 – 451.
Máme byť na čo hrdí. In: Smer 28. 12. 1988. Str. 6.
Matica slovenská a zahraničie. In: Meridiany 12 – 23/1988.
Matica slovenská dnes. In: Čitateľ, 37, 1988, č. 7 – 8, str. 244 – 245.
Matica slovenská oslavuje 125 rokov od svojho vzniku. In: Stodvadsaťpäť rokov Matice slovenskej. Matica slovenská. Sprievodca. Martin, Matica slovenská 1988. 144 s.
Matica slovenská v našich dejinách. (Slovenský rozhlas Bratislava, vysielané 5. 7. 1988.)
Nevysýchajúci prameň. Pripravila: Taňa Lucká. In: Televízia, č. 25/1988. Str. 4 – 5. (interview + fotografia)
Opýtali sme sa správcu Matice slovenskej v Martine PhDr. Viliama Mruškoviča. In: Príroda a spoločnosť, 16, 1988, 4. 8. 1088. Str. 6 – 7.
Pamäť národa. In: Hlas ľudu, 34, 2. 8. 1988, č. 180. Str. 3.
Pamäť národa. Hovoríme so správcom Matice slovenskej PhDr. Viliamom Mruškovičom. Zhováral sa: PhDr. Miroslav Janek. In: Práca, 16. 7. 1988.
125. výročie Matice slovenskej. In: Knižnice a vedecké informácie 20/1988, č. 4, str. 145 – 147.
125. výročí založení Matice Slovenské. In: Čtenář, 40, 1988, č. 7, str. 209 - 211.
Výročie ako pristavenie v dynamickej práci. In: Slovensko 7/1988, str. 3.
Vyznanie Matici k narodeninám. In: Československý svět 8/1988, str. 4.
Z cesty do Spojených štátov amerických. In: Slovo 4/1988. Str. 6 - 9.
ALA – Združenie amerických knižníc. In: Čitateľ, roč. 38/39, č. 2, str. 72 – 73.
Americké knižnice. In: Čitateľ, 38, 1989, č. 6. Str. 226 – 228.
Matica slovenská. Führer. Martin, Matica slovenská 1989. 148 s.
Matica slovenská. Guía. Martin, Matica slovenská 1989. 148 s.
Matica slovenská. Guide. Martin, Matica slovenská 1989. 148 s. (angl.)
Matica slovenská. Guide. Martin, Matica slovenská 1989. 148 s. (franc.)
Matica slovenská. Putevoditeľ. Martin, Matica slovenská 1989. 148 s.
Ako sme prežili. In: Slovenské národné noviny č. 1, 5. 6. 1990. Str. 15 – 16.
(O MOMS. Vysielané v Slovenskom rozhlase Bratislava 6. 1. 1990.)
O smrti generála Milana Rastislava Štefánika. In: Slovenské národné noviny č. 4, 17. 7. 1990. Str. 8 – 9.
(O zahraničných Slovákoch. Vysielané v Slovenskom rozhlase Bratislava 11. 1. 1990.)
Martin, Matica slovenská 1984. 2. vydanie. December 1990.
M. Völkel: Sorabika w Słowakskej. Rozhlad, 4/1995, str. 143.

Preklady

Odborná literatúra
Knihy
Huberová, Brigita: Psychický teror na pracovisku. Mobbing. Martin, Vydavateľstvo Neografie 1995.
Guleja, Karol: Svet drotárov. Martin, Matica slovenská 1992.
Walther, Ingo: Pablo Picasso. Bratislava, Slovart 1992.
Räber, Hans: Plemene psov. (Časti: Bedlingtonský teriér. Borderský teriér. Foxteriér. Teriér Pastor Jack Russell. Str. 25 – 67.) Zväzok 2. Ostrava, Vydavatelství a nakladatelství BLESK 1995. Steinauer, Helmut: Ruže. Martin, Vydavateľstvo Neografie 1996.
Lendvai, Paul: Premrhaná krajina. Kaligram, Bratislava 2012.

Preklady do nemčiny
Der Führer durch die Matica slovenská. Martin, Matica slovenská 1979. (Preklad)

Maťovčík, Augustín, Orava. Schätze der Geschichte und Kultur. Námestovo 2011 Der slowakische Sokrates ADAM FRANTIŠEK KOLLÁR (1718 – 1783 – 2013) (Die deutsche Fassung des Katalogs eines internationalen Ausstellungsprojekts der Slowakischen Nationalbibliothek.)

Časopisecké príspevky
Lévi-Strauss, Claude: Štrukturálna antropológia. In: Národopisné informácie, spravodaj Slov. nár. koord. rady, č. 3. Bratislava – Martin, júl 1969. 37 s.
Östra Torn. Etnologisk bystudie av Sven B. Ek. Recenzia. In: Zborník SNM, roč. 64, 1970, Etnografia 11. Str. 295 - 298.
V Porýní rastie veľké múzeum v prírode. Recenzia. In: Zborník SNM, roč. 64, 1970, Etnografia 11. Str. 283 – 289.

Jazykoveda

Časopisecké príspevky
Jazyky Európy. In: Život, roč. 34, 1984, č. 22 – 52. (31 texty o 30 jazykoch)

Krásna literatúra
Knihy
Zimmermann & Zimmermann: Bozky, chaos, letný tábor. VEEM, Martin 2006.
Gofferjé, Cora: Bye, Bye, Ben! VEEM, Martin 2007.
Minteová-Königová, Bianka: Láska cez mobil. VEEM, Martin 2005.
Zimmermann & Zimmermann: Bozky, krízy, veľké prázdniny. VEEM, Martin 2005.
Kadaré, Ismail: Kronika v kameni. Spolok slovenských spisovateľov, Bratislava, 2017.
Traat, Mats: Tanec okolo parného kotla. Spolok slovenských spisovateľov, Bratislava, 2017.

Časopisecké príspevky
Elgströmová, A. L.: Životná poistka. In: Nedeľná Pravda, 3. 8. 1973.
Lobraten, Gunnar: Pomsta. In: Nedeľná Pravda, 23. 11. 1973.
Meri, Lennart: Ako by to bolo, keby ste objavili Estónsko? In: Československý rozhlas, stanica Devín, 2. 11. 1973 p 13,00
Promet(ová), Lilli: Vandali. In: Matičné čítanie 24/1873, 26. 11. 1973.
Strindberg, August: Dozorca. In: Nedeľná Pravda, 25. 5. 1973.
Titov, Fiodor: Berlínsky suvenír. In: Nedeľná Pravda, 3. 5. 1974.
Hemon, Roparz: Kolovrátok. In: Nedeľná Pravda, 22. 6. 1979.
Młynkowa, Marja: Gombík. In: Nedeľná Pravda, ....... 1979.
Stachowa, Angela: Nepríjemná návšteva. In: Nedeľná Pravda, 21. 8. 1981.

Publicistika
Na ostrove Ruhnu. In: Lidé a země 6/1975. Str. 261 – 263.
Príbeh francúzskeho dôstojníka. In: Sobota plus, 29. 6. 1996.
Proslava 125-godišnjice osnivanja Matice Slovačke. In: Srbsko-slovenské kultúrne a literárne vzťahy. Novi Sad, Matica srpska 1991. Str. 135 – 138.
Mesto i roľ Maticy slovackoj v nacionaľnoj kuľture. In: Slavjanskije kuľtury i mirovoj kuľturnyj process. Minsk, Nauka i technika 1985. Str. 379 – 382.

Rukopisy
Archivistika
Romaniká a ostatné neslavikálne, negermanikálne a nehungarikálne dokumenty v Archíve literatúry a umenia Matice slovenskej. Súpis II. Strojopis 1995.

Etnolingvistika
Etnická skladba Európy 2014. (93 s.)
Európske jazyky a etniká mimo európy, 2016, (78 s.)
Pidžiny a kreolské jazyky na báze európskych jazykov-substrátov 2016 (147 s.)

Umelý jazyk
Projekt umelého jazyka Simplifikato latin so slovníkom, 371 s.

Preklady a úpravy jazykových učebníc
Afrikánčina, albánčina, bretónčina, fínčina, západná frízština, gréčtina, grižunská rumančina (Romansh), holandčina, islandčina, komijčina, kymerčina (waleština), lúčna marijčina, maltčina, nórčina, papiamento, portugalčina, rumunčina, sardčina, tatárčina; katalánčina – gram., estónčina – gram., sejšelská kreolčina (Seychellois Creole) – gram., maurícijská kreolčina – gram.

Tituly a ocenenia (výber)

Titul „Vzorný pracovník kultúry“, udelený Ministerstvom kultúry 22. 10. 1980.
Prémia Literárneho fondu za preklad knihy I. Walthera Pablo Picasso, 16. 6. 1993.
Cena primátora mesta Martin, 7. 11. 2008.
Cena Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2008 za dielo Európa jazykov a národov..., 17. 9. 2009.
Pamätná medaila Juraja Fándlyho za prácu v Akadémii vzdelávania, 11. 10. 2011.

Späť